De praktijk en de verzekeringen

Over zorgverzekeraars en de keuze om contractvrij te werken

Waarschijnlijk volgt u ook de berichtgeving over de bezuinigingen en vergoedingen in de GGZ, de zorgverzekeraars en de gevolgen voor uw eigen verzekering. Wij willen u met deze informatiebrief graag informeren over de achtergrond van onze keus om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Vanaf 2014 wordt de geestelijke gezondheidszorg opgedeeld in generalistisch basis GGZ en gespecialiseerde GGZ en in verschillende ‘zorgproducten’ met een vaste vergoeding. Verzekeraars willen graag contracten afsluiten met zorgverleners. Zo willen zij de kosten in de zorg beheersen. Deze contracten hebben echter gevolgen voor u als cliënt, voor de behandeling en voor de zorgverlener. Van deze gevolgen worden cliënten niet op de hoogte gebracht. Een grote groep vrijgevestigde hulpverleners kan zich niet verenigen met deze gevolgen. Gecontracteerde zorgverleners declareren direct bij de zorgverzekeraar. Verzekeraars stellen als voorwaarde in de contracten beperkte inzage in het cliënten dossier om gemaakte afspraken te kunnen controleren en invloed uit te kunnen oefenen op de behandeling. Wij ervaren dit als een inbreuk op de privacy van de cliënt en in strijd met onze beroepscode. Geheimhouding is een fundamentele voorwaarde voor de uitoefening van ons vak.

Verzekeraars maken onderscheid tussen standaard- en kwaliteitscontracten waarvan de tarieven afhankelijk zijn. Het verschil tussen bovengenoemde standaard- en kwaliteitscontracten zit niet in de opleiding, deskundigheid en ervaring van de zorgverlener of de kwaliteit van de behandeling, maar in de mate waarin de zorgverlener voldoet aan de voorwaarden van de verzekeraar. Om de zorgverleners, maar ook u als cliënt, te dwingen te werken volgens deze contracten, geven zorgverzekeraars een (hogere) vergoeding voor behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners. Via een natura polis wordt u zo verplicht gebruik te maken van gecontracteerde zorgverleners. Als u een restitutie polis heeft afgesloten, waarbij u uw eigen zorgverlener kunt kiezen, de rekening naar u wordt gestuurd en u deze zelf bij de verzekeraar declareert, wordt u gestimuleerd om van gecontracteerde zorg gebruik te maken omdat bij niet-gecontracteerden in de meeste gevallen uw vergoeding lager is.

Wij vinden dat goede psychologische zorg beschikbaar moet zijn voor zo veel mogelijk mensen voor een concurrerende prijs. In tijden van bezuinigingen ligt het voor de hand dat er ook gekort wordt in de vergoedingen voor de GGZ. Echter, het vastleggen van tarieven door zorgverzekeraars en deze verbinden aan de contracten betekent een inperking van de keuzevrijheid van alle cliënten. Voor de cliënten met een beperkt inkomen betekent het verder dat onafhankelijke zorg minder beschikbaar wordt. Dit is discriminerend.

Voor de goede orde: wel of niet gecontracteerde behandelaren zijn kwalitatief even kundig, geschoold en ervaren. Wij vinden dat wij als beroepsgroep controleerbaar moeten zijn op de kwaliteit van ons werk, door inhoudelijk kundige mensen. Om ons vak te mogen uitoefenen moeten we geregistreerd zijn in het openbare BIG register en bij de verschillende specialistische verenigingen. Om geregistreerd te blijven is het verplicht deel te nemen aan verschillende intervisiegroepen en nascholingen te volgen. Voor het bewaken van de kwaliteit van onze behandelingen zien wij geen taak voor de zorgverzekeraars die andere c.q. tegenstrijdige belangen hebben. In het najaar van 2013 is onze praktijk door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gevisiteerd en op kwaliteit getoetst. Wij zullen de resultaten hiervan in de wachtkamer leggen.

Ook in de toekomst zullen wij geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij raden u aan hier bij het afsluiten van uw zorgverzekering rekening mee te houden.