De praktijk en de verzekeringen

Over zorgverzekeraars en de keuze om contractvrij te werken

Waarschijnlijk volgt u ook de berichtgeving over de bezuinigingen en vergoedingen in de GGZ, de zorgverzekeraars en de gevolgen voor uw eigen verzekering. Ik wil u met deze informatiebrief graag informeren over de achtergrond van mijn keuze om niet meer te werken binnen de basis ggz verzekerde producten en geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Vanaf 2014  wordt de geestelijke gezondheidszorg opgedeeld in generalistisch basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Vanaf 2022 is er een ander vergoedingsstelsel, met het idee de zorg te ontlasten in administratieve en bureaucratische handelingen. Echter blijkt dit niet de uitwerking van het plan. Het is de reden dat ik ervoor kies om geen banden met verzekeraars aan te gaan.

Verzekeraars willen graag contracten afsluiten met zorgverleners. Zo willen zij de kosten in de zorg beheersen. Deze contracten hebben echter gevolgen voor u als cliënt, voor de behandeling en voor de zorgverlener. Van deze gevolgen worden cliënten niet op de hoogte gebracht. Een grote groep vrijgevestigde hulpverleners kan zich niet verenigen met deze gevolgen. Gecontracteerde zorgverleners declareren direct bij de zorgverzekeraar. Verzekeraars stellen als voorwaarde in de contracten (beperkte) inzage in het cliënten dossier om gemaakte afspraken te kunnen controleren en invloed uit te kunnen oefenen op de behandeling. Ik vind dit een inbreuk op de privacy van de cliënt en in strijd met de beroepscode. Geheimhouding is een fundamentele voorwaarde voor de uitoefening van mijn vak.

Verzekeraars maken onderscheid tussen standaard- en kwaliteitscontracten waarvan de tarieven afhankelijk zijn. Het verschil van bovengenoemde standaard- en kwaliteitscontracten zit niet in de opleiding, deskundigheid en ervaring van de zorgverlener of de kwaliteit van de behandeling, maar in de mate waarin de zorgverlener voldoet aan de voorwaarden van de verzekeraar. Om de zorgverleners, maar ook u als cliënt, te dwingen te werken volgens deze contracten, geven zorgverzekeraars een (hogere) vergoeding voor behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners. Via een natura polis wordt u zo verplicht gebruik te maken van gecontracteerde zorgverleners.

Als u een restitutie polis heeft afgesloten, waarbij u uw eigen zorgverlener kunt kiezen, de rekening naar u wordt gestuurd en u deze zelf bij de verzekeraar declareert, wordt u gestimuleerd om van gecontracteerde zorg gebruik te maken omdat bij niet-gecontracteerden in de meeste gevallen uw vergoeding lager is.

Ik vind dat goede psychologische zorg beschikbaar moet zijn voor zo veel mogelijk mensen voor een concurrerende prijs. In tijden van bezuinigingen ligt het voor de hand dat er ook gekort wordt in de vergoedingen voor de GGZ. Echter, het vastleggen van tarieven door zorgverzekeraars en deze verbinden aan de contracten betekent een inperking van de keuzevrijheid van alle cliënten. Voor de cliënten met een beperkt inkomen betekent het verder dat onafhankelijke zorg minder beschikbaar wordt. Dit is discriminerend.

Voor de goede orde: wel of niet gecontracteerde behandelaren zijn kwalitatief even kundig, geschoold en ervaren. Ik vind dat ik binnen een beroepsgroep controleerbaar moet zijn op de kwaliteit van mijn werk, door inhoudelijk kundige mensen. Om het vak te mogen uitoefenen moet ik geregistreerd zijn in het openbare BIG register en bij de verschillende specialistische verenigingen. Om geregistreerd te blijven is het verplicht deel te nemen aan verschillende intervisiegroepen en nascholingen te volgen. Voor het bewaken van de kwaliteit van de behandelingen zie ik geen taak voor de zorgverzekeraars die andere c.q. tegenstrijdige belangen hebben. In het najaar van 2013 is de praktijk door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gevisiteerd en op kwaliteit getoetst en goed bevonden.

Ook in de toekomst zullen wij geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij raden u aan hier bij het afsluiten van uw zorgverzekering rekening mee te houden.