Beëindiging praktijk de Ruiter

Mw. drs. K.J.L. de Ruiter zal eind september 2019 haar praktijk beëindigen. In overleg met haar cliënten zullen de lopende behandelingen worden afgerond of overgedragen aan een collega. Er kunnen geen nieuwe cliënten meer aanmelden of verwezen worden.

Mw. de Ruiter zal bij de praktijk betrokken blijven voor nascholingen, lezingen en vanaf 2020 voor de Pesso oefengroep en de MBCT groep in het voorjaar en het najaar.

Dhr. drs. J.H.A. Brinkman zal zijn praktijk voortzetten op een nieuwe locatie binnen het Twenthecentrum. Nadere informatie hierover zal in de wachtkamer en op de site worden bekendgemaakt.

ROM en prijsverhoging per 01-01-2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de praktijk verplicht om mee te werken aan ROM, Routine Outcome Measurement. Deze verplichting is ons opgelegd door de zorgverzekeraars en het ministerie. Dit betekent dat cliënten gevraagd wordt om bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling een vragenlijst in te vullen. Hiermee wil men de cliënttevredenheid en de effectiviteit van de behandeling meten. Voor zorgverleners die contracten zijn aangegaan met zorgverzekeraars gold deze verplichting al enige tijd. Vanaf volgend jaar zijn ook niet-gecontracteerden zoals deze praktijk verplicht hier aan mee te werken.

Wij hebben bezwaar tegen ROM omdat onderzoeken hebben uitgewezen dat effectmeting binnen dit vakgebied complex is en de uitkomst van eenvoudige vragenlijsten geen betrouwbare informatie geeft over het behandelproces.

Daarnaast ben ik bezorgd over de wijze waarop er wordt omgegaan met privacy gevoelige informatie. Tot slot kost ROM tijd en geld, o.a. voor de aanpassing van de software en aanschaf en verwerking van de tests. Veel zorgverleners, beroepsverenigingen, cliënten en belangen-verenigingen maken hiertegen bezwaar. We zullen u van ontwikkelingen op dit terrein op de hoogte houden.

Hoewel wij er alles aan doen om de consultprijs zo laag mogelijk te houden en verschillende bezuinigingsmaatregelen hebben doorgevoerd, zijn wij door deze opgelegde maatregel genoodzaakt met ingang van 1 januari 2017 de consultprijs te verhogen naar 94 euro.

Wilt u meer weten over ROM? U vind rechts de link naar meer informatie.

Tevredenheidsonderzoek

De praktijk Brinkman en de Ruiter heeft in 2009, 2013 en in 2017 een onderzoek gehouden onder onze clienten, zij mochten een vragenlijst invullen en anoniem achterlaten in een brievenbus. Hieronder vind u de uitgewerkte gegevens over 10 vragen.

Het onderzoek in 2009 vond plaats met 54 deelnemers op de locatie van het Scheepvaartshuis de Haven Noorzijde, in 2013 en 2017 met 47 deelnemers in het Twente centrum.

Enquete

Kwaliteitstoetsing van onze praktijk

door het visitatietraject van het NIP

Onze praktijk is tussen oktober 2013 en januari 2014 op kwaliteit getoetst door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kwaliteitstoetsing wordt over enige tijd mogelijk verplicht voor alle vrijgevestigde psychologen. Hoewel deze verplichting nu nog niet geldt vonden wij het van belang om een objectieve beoordeling te krijgen van onze praktijkvoering en de kwaliteit van onze deskundigheid en behandelingen.

De criteria waarop wij zijn beoordeeld zijn o.a. de praktijkruimte, de dossiervorming, informatieverstrekking aan cliënten en verwijzers, bewaking van de privacy van onze cliënten, niveau van na-en bijscholingen, toetsbaarheid van de kwaliteit van onze behandelingen door collega’s en tevredenheid van onze cliënten. (Mocht u interesse hebben in het volledige onderzoek kunt u dit op de site van het NIP bekijken).

Om ons op deze criteria te kunnen beoordelen hebben we zelf verschillende vragenlijsten moeten invullen. Daarnaast zijn (ex)cliënten, verwijzers en collega’s met wie wij nauw samenwerken en/of in intervisieverbanden werken benaderd. Ook zij hebben vragenlijsten beantwoord. Vervolgens is onze praktijk bezocht en gecontroleerd door de visitatiecommissie van het NIP.

Wij zijn heel tevreden met de uitkomst van deze visitatie. Er zijn een paar kleine verbeterpunten geformuleerd (o.a. enkele aanpassingen op de website, het ontwikkelen van een extra formulier voor in het dossier) die in de weken daarna zijn doorgevoerd. Inmiddels hebben we het certificaat dat we mochten ontvangen met trots en tevredenheid in de wachtkamer opgehangen.

Wij danken eenieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Ook in de toekomst willen we graag leren van uw kritische opmerkingen om onszelf te kunnen blijven verbeteren. Wij danken onze cliënten, collega’s en verwijzers voor het in ons gestelde vertrouwen.