Wijziging vergoedingsstelsel

Januari 2022:

Met ingang van Januari 2022 is er een wijziging in het vergoedingsstelsel. Aangezien deze gericht is op controle en beperkingen en niet op de inhoud, heb ik besloten geen vergoede zorg meer te bieden binnen de basis GGZ. Dit houdt in dat u de behandeling zelf moet betalen. Mogelijk kunt u de facturen als zorgkosten aftrekken van de belasting. Zie ook voor uitleg voor verzekeringen en vergoedingen

Zie ook voor uitleg voor verzekeringen en vergoedingen GGZ 2022.

Pesso oefengroepen

September 2021:

Door de Covid-19 maatregelen zijn de Pesso oefengroepen tot nader orde uitgesteld. Pessotherapie is een lichaamsgerichte werkvorm. Door de anderhalve meter maatregel zijn meerdere oefeningen niet mogelijk. Voor de veiligheid en de binding in de groep, de opbouw van de oefeningen, is het van belang dat de deelnemers elke bijeenkomst aanwezig zijn. Ook aan deze voorwaarde kan niet worden voldaan omdat de kans dat iemand door besmetting en/of quarantaine één of meerdere bijeenkomsten moet missen aanzienlijk is.

We hebben voor de mensen die al enige tijd op de wachtlijst staan een alternatief. Wanneer de mondkapjes plicht is vervallen zal er in het najaar 2021 op een woensdagmiddag een Pesso bijeenkomst van 13.00 tot 17.00 worden aangeboden. Belangstellenden dienen gevaccineerd te zijn dan wel een negatieve testuitslag, niet ouder dan 24 uur, te hebben.

De exacte datum en de kosten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

MBCT

September 2021:

In het najaar gaat er een volgende MBCT training van start. Belangstellenden dienen gevaccineerd te zijn dan wel negatieve testuitslagen te kunnen tonen.

De kosten voor de training zijn 550 euro, inclusief mp3 bestanden en een cursus map. U ontvangt bij iedere bijeenkomst een nota van 60 euro en voor de stiltedag een nota van 70 euro. Bij afsluiting ontvangt u een verzamelnota die u eventueel kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Of en hoeveel u vergoed krijgt hangt af van de diagnose die uw hoofdbehandelaar heeft gesteld, uw verzekeraar, uw polisvorm (natura of restitutie) en uw aanvullende verzekering.

We raden u aan vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

Aanmelden kan via het contact formulier of via e-mail.

Prijswijziging

October 2020:

Per 05 Januari 2021 zal het consulttarief worden verhoogd naar 95 euro per basisconsult van 45 minuten.

Coronavirus (maart 2020)

Na de berichtgeving van afgelopen dagen is duidelijk dat er verscherpte maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Op basis van deze richtlijnen, bied ik ook de mogelijkheid van telefonische video consulten. Zeker als u, of iemand uit uw omgeving zich niet lekker voelt is het van belang dat u niet fysiek naar de praktijk komt.

De geplande afspraak wordt dan omgezet naar een telefonisch(video)consult op de afgesproken tijd. U krijgt hiervoor een mail op het door u doorgegeven mailadres. U hoeft alleen de mail te openen en het video-gesprek kan plaatsvinden. Het video gesprek is AVG veilig en zal plaatsvinden via Weeseedo. Dit is hiervoor speciaal geïnstalleerd.

De kosten zijn gelijk aan een gewoon consult van 45 minuten. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op.

Ik wens eenieder veel gezondheid, wijsheid en rust toe in deze tijd.

Nieuwe locatie (september 2019)

Dhr. drs. J.H.A. Brinkman zet de praktijk voort op een nieuwe locatie binnen het Twenthecentrum.

Wegwijzer

Beëindiging praktijk de Ruiter

Mw. drs. K.J.L. de Ruiter zal eind september 2019 haar praktijk beëindigen. In overleg met haar cliënten zullen de lopende behandelingen worden afgerond of overgedragen aan een collega. Er kunnen geen nieuwe cliënten meer aanmelden of verwezen worden.

Mw. de Ruiter zal bij de praktijk betrokken blijven voor nascholingen, lezingen en vanaf 2020 voor de Pesso oefengroep en de MBCT groep in het voorjaar en het najaar.

Dhr. drs. J.H.A. Brinkman zal zijn praktijk voortzetten op een nieuwe locatie binnen het Twenthecentrum. Nadere informatie hierover zal in de wachtkamer en op de site worden bekendgemaakt.

ROM en prijsverhoging per 01-01-2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de praktijk verplicht om mee te werken aan ROM, Routine Outcome Measurement. Deze verplichting is ons opgelegd door de zorgverzekeraars en het ministerie. Dit betekent dat cliënten gevraagd wordt om bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling een vragenlijst in te vullen. Hiermee wil men de cliënttevredenheid en de effectiviteit van de behandeling meten. Voor zorgverleners die contracten zijn aangegaan met zorgverzekeraars gold deze verplichting al enige tijd. Vanaf volgend jaar zijn ook niet-gecontracteerden zoals deze praktijk verplicht hier aan mee te werken.

Wij hebben bezwaar tegen ROM omdat onderzoeken hebben uitgewezen dat effectmeting binnen dit vakgebied complex is en de uitkomst van eenvoudige vragenlijsten geen betrouwbare informatie geeft over het behandelproces.

Daarnaast ben ik bezorgd over de wijze waarop er wordt omgegaan met privacy gevoelige informatie. Tot slot kost ROM tijd en geld, o.a. voor de aanpassing van de software en aanschaf en verwerking van de tests. Veel zorgverleners, beroepsverenigingen, cliënten en belangen-verenigingen maken hiertegen bezwaar. We zullen u van ontwikkelingen op dit terrein op de hoogte houden.

Hoewel wij er alles aan doen om de consultprijs zo laag mogelijk te houden en verschillende bezuinigingsmaatregelen hebben doorgevoerd, zijn wij door deze opgelegde maatregel genoodzaakt met ingang van 1 januari 2017 de consultprijs te verhogen naar 94 euro.

Wilt u meer weten over ROM? U vind rechts de link naar meer informatie.

Tevredenheidsonderzoek

De praktijk Brinkman en de Ruiter heeft in 2009, 2013 en in 2017 een onderzoek gehouden onder onze clienten, zij mochten een vragenlijst invullen en anoniem achterlaten in een brievenbus. Hieronder vind u de uitgewerkte gegevens over 10 vragen.

Het onderzoek in 2009 vond plaats met 54 deelnemers op de locatie van het Scheepvaartshuis de Haven Noorzijde, in 2013 en 2017 met 47 deelnemers in het Twente centrum.

Enquete

Kwaliteitstoetsing van onze praktijk

door het visitatietraject van het NIP

Onze praktijk is tussen oktober 2013 en januari 2014 op kwaliteit getoetst door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kwaliteitstoetsing wordt over enige tijd mogelijk verplicht voor alle vrijgevestigde psychologen. Hoewel deze verplichting nu nog niet geldt vonden wij het van belang om een objectieve beoordeling te krijgen van onze praktijkvoering en de kwaliteit van onze deskundigheid en behandelingen.

De criteria waarop wij zijn beoordeeld zijn o.a. de praktijkruimte, de dossiervorming, informatieverstrekking aan cliënten en verwijzers, bewaking van de privacy van onze cliënten, niveau van na-en bijscholingen, toetsbaarheid van de kwaliteit van onze behandelingen door collega’s en tevredenheid van onze cliënten. (Mocht u interesse hebben in het volledige onderzoek kunt u dit op de site van het NIP bekijken).

Om ons op deze criteria te kunnen beoordelen hebben we zelf verschillende vragenlijsten moeten invullen. Daarnaast zijn (ex)cliënten, verwijzers en collega’s met wie wij nauw samenwerken en/of in intervisieverbanden werken benaderd. Ook zij hebben vragenlijsten beantwoord. Vervolgens is onze praktijk bezocht en gecontroleerd door de visitatiecommissie van het NIP.

Wij zijn heel tevreden met de uitkomst van deze visitatie. Er zijn een paar kleine verbeterpunten geformuleerd (o.a. enkele aanpassingen op de website, het ontwikkelen van een extra formulier voor in het dossier) die in de weken daarna zijn doorgevoerd. Inmiddels hebben we het certificaat dat we mochten ontvangen met trots en tevredenheid in de wachtkamer opgehangen.

Wij danken eenieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Ook in de toekomst willen we graag leren van uw kritische opmerkingen om onszelf te kunnen blijven verbeteren. Wij danken onze cliënten, collega’s en verwijzers voor het in ons gestelde vertrouwen.