Uw privacy

Zoals u wellicht weet heb ik een verplichting tot geheimhouding. Dit houdt in dat ik niet mag openbaren wat u mij in vertrouwen vertelt. Om mijn werk goed te kunnen doen maar ook om controleerbaar te zijn in mijn werk heb ik de verplichting een dossier aan te leggen. Dit dossier moet aan een aantal richtlijnen voldoen. Deze richtlijnen zijn omschreven in de Wet op de persoonsgegevens.

Een dossier bestaat uit formele stukken (waaronder het intakeverslag, het behandelplan) en werkaantekeningen. Deze werkaantekeningen vallen niet onder de officiële stukken.

U heeft recht op inzage in het formele deel van het dossier. Na de intake worden het intakeverslag en het behandelplan met u besproken. Bij afsluiting van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard. Dit is een wettelijk vastgestelde periode. In die periode kan het opnieuw geopend worden, bijvoorbeeld wanneer u zich her-aanmeldt of u aanmeldt bij een collega. U kunt mij dan opdracht geven om informatie uit het dossier door te sturen. Dit kan alleen wanneer u daarvoor een schriftelijke machtiging naar mij stuurt.

U kunt bij de bespreking van de uitkomsten van de intake maar uiteraard ook later in de behandeling aangeven of u wilt dat ik rapporteer aan bijvoorbeeld de huisarts of een andere verwijzer. U bent dit niet verplicht. Er kunnen voordelen zitten aan het mogen rapporteren aan de huisarts en/of collega’s zodat de zorg die door meerdere hulpverleners aan u wordt geboden goed op elkaar kan worden afgestemd.

Ik maak geen deel uit van het EPD (elektronisch patiënten dossier) dus andere zorgverleners kunnen nooit zonder uw toestemming inzage krijgen in het door mij gemaakte dossier.

Ik heb intercollegiaal overleg en zit in verschillende intervisiegroepen om de kwaliteit van mijn werk te bevorderen en te kunnen controleren. Ook deze collega’s hebben geen inzage in uw dossier.

Mocht u nog vragen hebben over uw dossier die onbeantwoord zijn gebleven, nodig ik u van harte uit deze vragen aan mij te stellen.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

A) Bijzondere persoonsgegevens, de gezondheidsgegevens.

Ik verzamel persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres, BSN, huisarts, verzekeringsgegevens) die noodzakelijk zijn voor de dossiervoering en het maken van nota’s voor de ziektekostenverzekeraar. Ik verzamel ook intakegegevens en sessieverslagen.

Deze gegevens worden gedeeld met de cliënt en, uitsluitend met schriftelijk vastgelegde toestemming van de cliënt, met verwijzer (huisarts of andere) en/of mede-behandelaar.

De gegevens worden na afsluiting van de behandeling 15 jaar bewaard in een gesloten archief welke dezelfde beveiliging kent als de lopende dossiers.

B) Rechten van cliënten.

Cliënten hebben te allen tijde recht op inzage in het dossier, recht op of kopie, correctie en/of aanvulling, recht op vergetelheid en dataportabiliteit.

C) De Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Data Protection Impact Assesment (DPIA)

Deze verplichtingen vanuit de AVG zijn niet van toepassing op een eenmanspraktijk.

D) Beveiliging van de praktijkadministratie

Deze gegevens worden bewaard in het dossier welke in een afgesloten archiefkast wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Tevens worden deze bewaard op de computer welke met wachtwoorden en met beveiligingssoftware is uitgerust.

Er wordt gewerkt met het softwareprogramma E-praktijk van Consultmanager.

E) Register van datalekken

Data lekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en een de betrokkene.

F) Verwerkersovereenkomst met verwerker

Met consultmanager is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Met de accountant is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Met Asito schoonmaakbedrijf is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

G) Informatiebeveiliging naar cliënt en anderen

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars en zal ook geen informatie beschikbaar stellen aan de ziektenkostenverzekeraar. Op de trajectnota’s die de cliënt kan declareren bij de zorgverzekeraar wordt geen diagnostiek vermeld.

Tevens zal de praktijk geen informatie verzenden naar benchmarkten, onderzoeksbureaus, als de cliënt hier geen toestemming voor heeft gegeven en wanneer deze informatie niet volledig wordt geanonimiseerd.

H) Klachten en geschillenregeling

Cliënten kunnen zich bij klachten en geschillen richten tot mij en tot de beroepsverenigingen waarbij de praktijk is aangesloten. Informatie hierover is op de praktijk beschikbaar.